Centrum Dialogu i Integracji Społecznej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Centrum Dialogu i Integracji Społecznej to nowa inicjatywa Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, odpowiadająca na potrzebę stworzenia miejsca  prowadzenia szerokiego dialogu społecznego, propagowania znajomości praw obywatelskich, demokratycznych form rozwiązy-wania konfliktów i problemów społecznych, szkoleń, debat z parlamentarzystami różnych opcji politycznych, integrowania ludzi ponad różnicami  światopoglądowymi  i  sympatiami  politycznymi w duchu tolerancji  i poszanowania.

Centrum będzie też biurem kontaktów z delegatami OPS i  miejscem realizacji  programów działania,  pełnić więc będzie rolę sztabu zarządzającego Obywatelskim Parlamentem  Seniorów, tworzenia i realizacji jego strategii, badania opinii publicznej, formułowania opinii i stanowisk w istotnych dla seniorów sprawach.

Aktywność osób starszych w ramach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oznacza bowiem współudział i współodpowiedzialność za sprawy ważne dla całego kraju i społeczeństwa w różnych obszarach życia, zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym.

Konferencja otwierająca, która odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 będzie poświęcona prezentacji  misji i celów Centrum, a  zarazem  debatą programową OPS z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, ekspertów, działaczy  samorządowych i świata nauki. Przebieg uroczystości można będzie oglądać w internecie na żywo. Wystarczy kliknąć TUTAJ.

Zapraszamy.

Z poważaniem

Przewodnicząca  Prezydium OPS

Krystyna Lewkowicz