„Ochrona zdrowia w czasie epidemii” – stan rozwoju i przewidywania odnośnie II fali koronawirusa – rekomendacje Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

W połowie czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. Podczas spotkania dyskutowano o obecnej sytuacji dotyczącej koronawirusa oraz o zagrożeniach jakie mogą pojawić się podczas II fali epidemii. Na podstawie wniosków wypracowanych podczas obrad, Rada Ekspertów wydała kolejne rekomendacje pt. „Ochrona zdrowia w czasie epidemii”. 

Członkowie Rady Ekspertów oceniali sytuację pacjentów z perspektywy własnych doświadczeń, obserwacji, analiz oraz obszarów kompetencyjnych. Zdaniem Rady postęp w proponowanej terapii dla pacjentów z COVID-19 jest zauważalny, jednakże w dalszym ciągu nie wypracowano skutecznego narzędzia, poza dystansowaniem społecznym i środkami ochrony indywidualnej, które ograniczyłoby skalę zachorowań. Dlatego Rada uważa, że realne pozostaje zagrożenie, że w okresie jesiennym nastąpi kolejna fala epidemii i należy wprowadzić strategię przeciwepidemiczną, określającą różne scenariusze działania.

Niewątpliwie należy utrzymać obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji rąk, a także wzmocnić rolę telemedycyny w systemie ochrony zdrowia poprzez dalsze popularyzowanie e-narzędzi wśród pacjentów oraz placówek medycznych. Obecne rozwiązania techniczne, wprowadzone w pośpiechu są niesatysfakcjonujące zarówno dla personelu medycznego jak i samych pacjentów. Należy zatem zastanowić się nad opracowaniem innych systemów, które umożliwią pacjentom konsultacje na odległość, a lekarzom uzupełnianie dokumentacji medycznej pacjenta z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.

Podczas spotkania Rada Ekspertów zwróciła także uwagę na sytuację poszczególnych grup pacjentów, którzy w czasie epidemii czują się osamotnieni oraz odizolowani od społeczeństwa i systemu opieki zdrowotnej. W szczególności omawiano sytuację osób starszych, pacjentów z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pacjentów onkologicznych  oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Członkowie Rady zwrócili także uwagę na utrudnia jakie spotykają pacjentów przewlekle chorych podczas kontynuacji terapii. Zaznaczają, że działalność podmiotów leczniczych, w wyższym niż dotychczas stopniu, powinna zostać uzależniona od indywidualnej oceny zagrożenia w konkretnym podmiocie leczniczym. Pozwoli to na większą elastyczność odnośnie podejmowanych decyzji terapeutycznych wobec pacjentów.