Informacja dla kandydatów na Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów IV Kadencji 2022-2025

Szanowni Seniorzy, z dniem 30 września 2022 roku kończy się III kadencja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i wygasają wszystkie mandaty delegatów. Stajemy więc przed nowymi wielkimi wyzwaniami:

1. Powołania nowego składu 460 delegatów. Zarówno dotychczasowi delegaci, którzy pragną nadal uczestniczyć w działalności OPS jak i nowi, którzy zamierzają dopiero do nich dołączyć powinni przesłać nowe deklaracje przystąpienia, a następnie po uzyskaniu akredytacji złożyć ślubowanie na sesji sprawozdawczo – wyborczej, która odbędzie się w pierwszych dniach października 2022 r.

W tym celu należy wypełnić i przesłać na adres e-mail: 4kadencjaops@gmail.com skan deklaracji przystąpienia wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami. Osoby zamierzające kandydować do Prezydium powinny przesłać dodatkową, drugą wymaganą rekomendację. Graniczny termin składania deklaracji to 30 czerwca 2022 r. Sugerujemy jednak, aby nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili bowiem musimy zagospodarować wszystkie mandaty, a niewykorzystane w poszczególnych regionach oferować będziemy chętnym z innych regionów. Parytety mandatów na poszczególne regiony zawarte są w Załączniku. Przypominamy również, że w OPS powinny być reprezentowane w równej mierze środowiska rad seniorów, UTW, członków PZERiI oraz innych organizacji senioralnych.

Kandydaci na Delegatów powinni wykazać się:

1/  własnym adresem e-mailowy umożliwiającym obsługę korespondencji,

2/  zaangażowaniem w pracę na rzecz seniorów,

3/  zdolnościami organizacyjnymi .

2. Organizacja VIII sesji OPS jest kolejnym wyzwaniem, bowiem sprawą otwartą jest miejsce jej organizacji, sposób finansowania kosztów, wybory delegatów, a szczególnie wybór nowego Prezydium i osób zaufania publicznego.

3. Naszym celem strategicznym jest, aby VIII sesja odbyła się w Sali Obrad Sejmu RP, ale sytuacja wymaga przygotowania także innych alternatywnych miejsc organizacji. Jeśli miejscem VIII sesji będzie po raz kolejny Senat RP, lub inne miejsce wymagające ograniczonej liczebności uczestników konieczny będzie hybrydowy sposób głosowania, aby wszystkim Delegatom zapewnić równe szanse i prawa wyborcze.

4. Delegatury OPS powinny w terminie do 15 czerwca 2022 r. przygotować Sprawozdania z działalności w okresie III Kadencji, a wszyscy Delegaci powinni przesłać do swoich Delegatur propozycje odnośnie strategii i programu działania OPS na IV kadencję. Delegaci, którzy nie są przypisani do konkretnej Delegatury mogą przesyłać swoje sprawozdania i propozycje programowe bezpośrednio na podany wyżej adres.

5. Prosimy aktualnych Delegatów OPS o nawiązanie kontaktów z lokalnymi parlamentarzystami celem wsparcia starań Prezydium OPS o możliwość organizacji VIII sesji plenarnej w Sali Obrad Sejmu RP.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i prace nad realizacją misji OPS. Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami dalszej aktywności na rzecz OPS.

Zał.

ZGŁOSZENIE DELEGATA NA IV KADENCJĘ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW (druk)

W imieniu Prezydium OPS

Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca Prezydium OPS

Warszawa dnia 11 marca 2022 r.

 

Dostępność strony