Pomorska Delegatura OPS nawiązała robocze kontakty z Delegaturą NIK w Gdańsku

W dniu 22.09.2020 r. w siedzibie Delegatury NIK w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) z Kierownictwem Delegatury NIK w Gdańsku, w osobach: Pani Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku, Ewy Jasiurskiej – Kluczek oraz p.o. Zastępcy Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, Pana Rafała Malcharka.

Z ramienia Pomorskiej Delegatury OPS poza Przewodniczącym Prezydium Pomorskiej Delegatury Panem Jackiem Wojciechem Gibałą, Sekretarzem Prezydium Pomorskiej Delegatury Panem Janem Polakiem, w spotkaniu udział wzięli Delegaci OPS w osobach: Pana prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Michalskiego – Osoba Zaufania Publicznego OPS, Pani kmdr w st. spocz. Bożeny Szubińskiej orazPana inspektor w st. spocz. Jarosława Fikus.

Podczas spotkania przedstawiona została sytuacja organizacyjno-osobowa Pomorskiej Delegatury OPS, zakres jej przyszłych działań wraz z przebiegiem Inauguracyjnego Posiedzenia Pomorskiej Delegatury odbytym w dniu 16.09.2021 r. w Sali Posiedzeń Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu przy Wałach Jagiellońskich 1, z udziałem m.in. Pani Krystyny Lewkowicz, Przewodniczącej Prezydium OPS oraz Pana Bogdana Borusewicza b. Marszałka i obecnego Wicemarszałka Senatu RP.

Kierownictwo Delegatury NIK zostało poinformowanie o podjętych poczynaniach organizacyjno – lokalowych oraz o zadaniach naszej Delegatury w zakresie reprezentowania spraw i problemów ludzi starszych oraz Seniorów, która to grupa społeczna w swej liczbie sięga około 9,5 mln. osób w kraju.

Na zakończenie trwającego ponad 1,5 godz. spotkania, Pani Dyrektor Delegatury NIK, zwróciła się z zapytaniem: W czym NIK mógłby pomóc Seniorom ? Przewodniczący Prezydium w imieniu Pomorskiej Delegatury OPS zwrócił się z propozycją wzięcia pod uwagę, możliwości dokonania przez NIK kontroli, w zakresie monitorowania sytuacji osób starszych, przez władze publiczne w naszym kraju, aby na przestrzeni pięciu lat ocenić, jakie są efekty działania przywołanych przepisów, w obliczu wydanych środków finansowych, którymi wspiera się politykę senioralną w różnych formach i treściach?, jak również rozważenie możliwości pomocy w ewentualnym doposażeniu nowego biura Pomorskiej Delegatury OPS mieszczącego się w Sopocie. Jednocześnie obiecał, że szczegółowe propozycje będące odpowiedzią na powyższe zapytanie, Prezydium Pomorskiej Delegatury, pozwoli sobie przedstawić pisemnie w najbliższym terminie, co też uczyniono w piśmie z 28.09.2020 r. skierowanym na ręce Pani Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku.

W piśmie tym Przewodniczący Pomorskiej Delegatury zawarł m.in. ocenę oraz przedstawił propozycję – pisząc: … „Proszę uprzejmie zauważyć, jak wysoce społecznie, uzasadniona jest publikacja Izby poświęcona ocenie: „NIK o realizacji rządowych programów na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych”, opublikowana 22.10.2019 r. w ramach cyklu „Aktywny jak senior”, ukazująca kolejny przykład z zakresu działalności Izby, pod społecznie nośnym hasłem NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI pomaga w naprawianiu państwa i w tym zakresie uważam, że Obywatelski Parlament Seniorów winien brać czynny udział, w realizacji tej społecznie cennej inicjatywy. Warto ją kontynuować, przy szerokim społeczno-obywatelskim wsparciu,  dla dobra wspólnego.”…

 Tak, Kierownictwo Delegatury NIK w Gdańsku, jaki Pomorscy Delegaci OPS, wyrazili wspólną chęć odbywania cyklicznych spotkań, aby móc wspierać i inspirować działania Izby w sprawach realizacji polityki senioralnej, choćby w kontekście potrzeby nowelizacji Ustawy z dnia 15.10.2015 r. o osobach starszych [Dz.U z dnia 26.10. 2015 r., poz. 1705].

(-) Jacek Wojciech Gibała

Przewodniczący Pomorskiej Delegatury OPS

Dostępność strony