Zmiana formy organizacyjno-prawnej OPS

Szanowni Delegaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

W dniu 5 lipca 2021 r. grono założycieli składające się z 23 delegatów OPS, kierując się koniecznością uzyskania osobowości prawnej przez nieformalną organizację społeczną, jaką jest Obywatelski Parlament Seniorów powołało do życia Stowarzyszenie pod nazwą Obywatelski Parlament Seniorów.

Posiadanie osobowości prawnej przez organizację przedstawicielstwa i rzecznictwa interesów 9.milionowej populacji osób starszych jest niezwykle ważne, a postulat w sprawie realizacji tego zadania powtarzał się w kolejnych deklaracjach programowych OPS. Wydarzenie finalizujące to zadania uznano w konsultacjach społecznych za niezwykle ważne i priorytetowe.

Z uwagi jednak na swoją skomplikowaną konstrukcję prawną i merytoryczną nowe Stowarzyszenie budzi duże zainteresowanie, a jednocześnie wiele pytań. Przekazujemy Państwu niżej informacje o najważniejszych aspektach tego procesu i jednocześnie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zgłaszane w toku konsultacji społecznych projektu.

1. Czy wobec powołania Stowarzyszenia, Obywatelski Parlament Seniorów przestanie istnieć?

NIE przestanie istnieć! Będzie funkcjonował nadal wg dotychczasowych zasad określonych w Regulaminie OPS na lata 2019-2022, uchwalonym przez zebranie delegatów OPS na V sesji plenarnej w dniu 1 października 2019 r, z dotychczasowymi celami, programami i formami działania oraz organami władzy.

2. Czy Delegatury regionalne będą zlikwidowane?NIE będą zlikwidowane! Będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach na podstawie własnego Regulaminu oraz Regulaminu OPS.

3. Jaki zatem cel ma spełnić powołane Stowarzyszenie OPS?

Stowarzyszenie ma zapewnić dotychczasowej organizacji OPS osobowość prawną, ale z kontynuacją dotychczasowego dorobku i poszanowaniem zasad funkcjonowania, tj. realizować dotychczasowe cele statutowe, programy działania i uchwały sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

4. Czy do Stowarzyszenia OPS może przystąpić każdy, kto wyrazi taką wolę?

NIE! Do Stowarzyszenia OPS mogą przystąpić tylko osoby, które uprzednio wg procedury określonej w Regulaminie uzyskały status delegata OPS, tj. zostały rekomendowane przez organizacje senioralne, złożyły ślubowanie oraz objęły mandat delegata OPS.

5. Kiedy będą mogli przystąpić do Stowarzyszenia pozostali delegaci OPS?

Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do KRS, wszyscy dotychczasowi delegaci OPS staną się automatycznie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Taką możliwości będą mieli także nowi delegaci OPS, pojawiający się sukcesywnie w składzie delegatów.

6. Co będzie gdy Delegat OPS odmówi przystąpienia do Stowarzyszenia?

Oświadczenie woli w tej sprawie będzie uwzględnione, a osoba taka nie utraci mandatu i nadal będzie delegatem OPS.

7. Czy zadania ogólnopolskiej reprezentacji seniorów mogą dobrze spełniać dwa równolegle działające podmioty, tj. Obywatelski Parlament Seniorów i Stowarzyszenie OPS?

Obywatelski Parlament Seniorów działać będzie bez żadnych zmian, zaś konstrukcja prawna Stowarzyszenia OPS stwarza wszelkie warunki i podstawy do tego, aby obydwa podmioty działały w pełnej symbiozie i realizowały wspólne cele. Oczywiście sukces zależy od tego, jak precyzyjnie i rzetelnie będą one wykonane przez osoby powołane w skład organów.

8. Czy funkcjonowanie dwóch różnych organizacji nie będzie generowało konfliktów?

Potencjalne przyczyny jakichkolwiek konfliktów między Obywatelskim Parlamentem Seniorów i Stowarzyszeniem OPS zostały wyeliminowane poprzez odpowiednią konstrukcję Statutu Stowarzyszenia, w którym dokonano maksymalnego odwzorowania celów statutowych, sposobów ich realizacji, organów władzy i ich składu osobowego.

9. Czy tych wszystkich funkcji nie mogła sprawować nadal powołana w roku 2016 Fundacja OPS?. Czyżby się nie sprawdziła w działaniu?

Fundacja OPS doskonale spełniła swoje zadania, czego najlepszym dowodem jest pozyskanie środków i organizacja pięciu kolejnych sesji plenarnych OPS w latach 2016-2020, pozyskanie wsparcia ze strony Miasta st. Warszawy i innych sponsorów, nieprzerwane prowadzenie biura OPS, akredytacji delegatów, prowadzenie korespondencji, wydawnictw itp. spraw, ale Fundacja z uwagi na szczególną konstrukcję prawną była jedynie podmiotem wspierającym OPS ale nie tożsamym z OPS.

10. Co stanie się z Fundacją po zarejestrowaniu Stowarzyszenia?

Docelowo Fundacja OPS zostanie zlikwidowana, lecz dopiero po uzyskaniu przez Stowarzyszenie OPS zdolności do przejęcia wszystkich funkcji, w szczególności samofinansowania. Do tego czasu Fundacja będzie nadał wspierała OPS i Stowarzyszenie OPS. Proces ten trwał będzie kilka miesięcy.

11.Czy pojawiły się jakieś nowe regulacje prawne w Statucie Stowarzyszenia w porównaniu do Regulaminu OPS?

Tak. Statut Stowarzyszenia, analogicznie jak Regulamin OPS przewiduje, że w poszczególnych regionach Polski będą funkcjonowały struktury o zasięgu wojewódzkim, ale Statut idzie dalej, bowiem stwarza możliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez delegatury regionalne OPS.

To szansa na pełną samodzielność i rozwój, adekwatnie do poziomu przedsiębiorczości władz Delegatury.

Statut zawiera także regulacje umożliwiające Delegaturom, niezwłocznie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia, zawieranie umów o charakterze zobowiązaniowym, w tym podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków na działalność statutową delegatury, tj. np. składanie ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i zadań własnych gmin, nawiązywanie relacji rynkowych z innymi podmiotami itp. działania przy wykorzystaniu pośrednictwa „firmy” i Zarządu Stowarzyszenia.

12. Jakie wyglądać będą w praktyce relacje między tymi dwoma różnymi podmiotami i co zagwarantuje ich bezkolizyjne współistnienie?

Współdziałanie dwóch wymienionych podmiotów można porównać do dwóch półkul ludzkiego mózgu. Każda z nich spełnia nieco inne role, odpowiada za inne funkcje życiowe, ale dopiero funkcjonowanie jednocześnie obydwu, umożliwia człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie.

W naszym przypadku:

Lewa – zapewnia osobowość i konstrukcję prawną, czyli tworzy odpowiednią do wymogów rynku „firmę” oraz skład członków Stowarzyszenia tożsamy ze składem delegatów OPS;

Prawa – to dorobek logistyczny, całokształt działań merytorycznych oraz zasad funkcjonowania zaczerpniętych z Regulaminu OPS, w szczególności identyczne cele statutowe, instrumenty działania, metody realizacji.

Obydwie muszą jednak ściśle współpracować i spełniać jeden finalny cel, określony w preambule Regulaminu OPS.

13. Jak wyeliminować potencjalne konflikty w funkcjach zarządczych obydwu podmiotów?

Bezkolizyjne funkcjonowanie obydwu organizacji i wyeliminowanie możliwości konfliktów personalnych, funkcji zarządczych, sposobu podejmowania decyzji itp. zapewnia ten sam skład organów władzy o analogicznych kompetencjach:

1/Zarząd Stowarzyszenia utworzono z członków Prezydium OPS, a jego kompetencje pokrywają się z uprawnieniami Prezydium,

2/kompetencje sesji plenarnej OPS realizować będzie walne zebranie członków Stowarzyszenia,

3/deklaracje programowe sesji plenarnych OPS i programy działania stają się programem Stowarzyszenia,

4/ewentualna zmiana w składzie Prezydium, dokonana uchwałą zebrania delegatów, automatycznie spowoduje analogiczną decyzję walnego zebrania względem członków Zarządu Stowarzyszenia,

3/ nowym organem, lecz koniecznym z uwagi na wymagania prawne jest Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, utworzona z aktywnych i kompetentnych delegatów OPS.

Tak więc w odróżnieniu od Fundacji OPS, która była jedynie podmiotem wspierającym OPS, Stowarzyszenie OPS jest podmiotem tożsamym z Obywatelskim Parlamentem Seniorów.

14. Gdzie będzie siedziba Stowarzyszenia OPS?

W okresie początkowym, z uwagi na brak środków finansowych, siedziba Stowarzyszenia znajduje się w lokalu prywatnym, użyczonym przez jednego z założycieli.

15.Stowarzyszenie nie ma żadnych gwarantowanych dochodów. Kto pokryje koszty funkcjonowania Stowarzyszenia OPS w pierwszym roku jego funkcjonowania (prowadzenie ksiąg rachunkowych, koszty rejestracyjne, administracyjne, wydawnictwa itp.)

Koszty te pokryje Fundacja OPS i pozyskani przez nią sponsorzy.

16. Kto będzie organizatorem i kto pokryje koszty organizacji VII sesji plenarnej w 2021 r.

Organizatorem VII sesji plenarnej OPS będzie Fundacja OPS. Podjęto już kroki zmierzające do uzyskania zgody na odbycie VII sesji plenarnej w Senacie RP.

Jeśli Marszałek Senatu nie wyrazi zgody, sesja odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN lub na terenie Szkoły Głównej Handlowej.

Koszty organizacji sesji plenarnej w 2021 roku pokryje Fundacja OPS. Docelowo, po likwidacji Fundacji, przejmie te zadania Stowarzyszenie OPS.

 

Apel do wszystkich delegatów OPS

Szanowni Delegaci OPS,

bądźcie Ambasadorami zmian, jakie udało się nam zrealizować, popierajcie kolejne przedsięwzięcia, w tym nowelizację ustawy o osobach starszych, przekazujcie dalej wiedzę wynikającą z powyższej informacji innym delegatom OPS, ale też lokalnym władzom samorządowym, parlamentarzystom i działaczom społecznym funkcjonującym na Waszym terenie.

Podejmijcie, proszę, trud organizacji regionalnych spotkań z delegatami i

lokalnymi władzami, celem dyskusji umożliwiającej kolejnych wątpliwości i uzyskanie rzetelnej wiedzy.

Członkowie Prezydium OPS są do Waszej dyspozycji.

W imieniu Prezydium OPS

Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca Prezydium

 

 

Załącznik do pobrania:

STATUT OPS ZŁOŻONY DO KRS 7 LIPCA 2021 R.

Dostępność strony