Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia OPS

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów, uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 maja 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Emilii Plater 47 lok. 14 w Warszawie o godz. 11.00 w terminie pierwszym i o godz. 11:30 w terminie drugim. W drugim terminie obrady są prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

Celem Walnego Zebrania będzie przyjęcie Sprawozdania merytoryczno – finansowego zgodnie z Rozdziałem IV § 12 pkt. 12c) Statutu. Walne Zebranie odbędzie się w trybie hybrydowym, tzn. Członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście, proszeni są o skorzystanie z łączy internetowych. Link zostanie wysłany do Członków Stowarzyszenia 3 dni wcześniej.

Prosimy również o monitorowanie komunikatów na naszej stronie pod linkiem: https://parlamentseniorow.pl/stowarzyszenie-ops/

Natomiast Członkowie, którzy planują uczestniczyć osobiście proszeni są o potwierdzenie tej formy obecności do dnia 22 maja na adres biuro@parlamentseniorow.pl Pozostałe osoby, które planują uczestnictwo zdalne, nie muszą potwierdzać wcześniej swojej obecności. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż dysponowana możliwość lokalu Stowarzyszenia tzn. 14 osób, poprosimy te osoby o uczestnictwo w trybie zdalnym. Regulamin obrad jest do pobrania TUTAJ.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz porządku obrad.
  2. Powołanie Prezydium i Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  3. Sprawozdanie Zarządu OPS za okres od 19 listopada 2021 do 31 grudnia 2022, sprawozdanie merytoryczno – finansowe i Uchwała Zarządu w zał. Przedstawienie projektu Uchwały o przyjęciu Sprawozdania.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia Sprawozdania za okres od 19 listopada 2021 do 31 grudnia 2022– przedstawienie Uchwały,
  5. Omówienie sprawozdania – dyskusja,
  6. Przyjęcie Sprawozdania – przeprowadzenie głosowania, ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski,
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
  9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Zbigniew Tomczak

Dostępność strony