Archiwum

Inauguracyjne Posiedzenie Pomorskiej Delegatury OPS w jego III Kadencji, w latach 2019-2022, obradującego w Sali Posiedzeń Rady Miasta Gdańska, w dniu 16 września br.

Przebieg oraz efekty Inauguracyjnego Posiedzenia Pomorskiej Delegatury OSP podczas którego :

 1. Uczciliśmy chwilą zadumy pamięć i osiągnięcia śp. Pawła Adamowicza, stawiając przed Jego zdjęciem, [które towarzyszyło Mu w dniu Jego poże-gnania], sto białych róż, jako symbol, tego z czym On się nie zgadzał, a my się solidaryzujemy z Jego w tym zakresie filozofią;
 2. Wysłuchaliśmy Wykładu Inauguracyjnego Pana prof. dr hab. Wojciecha Lamentowicza, Kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, na temat praw obywatelskich.
 3. Sprawy organizacyjne, Delegaci po ich rozpatrzeniu podjęli wymagalne Regulaminem OPS, uchwały w sprawie – i tak:
  1. Przyjęto uchwałą: „ Regulaminu Pomorskiej Delegatury OPS w III Kadencji na lata 2019-2022”;
  2. Przyjęto uchwałą : „ Programu Działania Pomorskiej Delegatury OPS na rok 2020 w jego III Kadencji na lata 2019-2022 ”;
  3. Podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia składu osobowym Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS;
  4. Zaprezentowano kandydaturę na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS;
  5. Podjęto uchwałę w sprawie sposobu głosowania nad wyborem Członka Prezydium na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS;
  6. Dokonano jednogłośnego wybór Pani Mieczysławy Urszuli Nowotnej na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS.

Wystąpienie Pani Agaty Chrul, Kierownika Referatu – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, na temat o który prosiliśmy: Wsparcia Organizacji Senioralnych ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. , która przekazała w imieniu Pana Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego, pozdrowienia oraz życzenia owocnych obrad.

O głos poprosiła Pani Krystyna Lewkowicz, Przewodnicząca Prezydium OPS, która stwierdziła, że aktualnie organizacje starające się o wsparcie finansowe ich przedłożonego wniosku, mają również możliwość w rozliczeniu, przedkładać koszty administracyjne i zapytała: – czy Pomorski Urząd Marszałkowski stosuje tą zasadę ? Pani Agata Chrul, potwierdziła, że ta zasada jest znana i stosowana.

Na zakończenie swej wypowiedzi, Pani Agata Chrul przekazała Zebranym od Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka, pozdrowienia oraz serdeczne życzenia owocnych obrad.

Sprawy wniesione pod obrady Pomorskich Delegatów przez Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury – i tak:

 1. Rozpatrzono wniosek delegatki OPS Pani kmdr w st. spocz. Bożeny Szubińskiej o rozpatrzenia zaprezentowanych przez nią spraw w piśmie z dnia 22.07.2020 r. skierowanym do Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS, dotyczących środowiska mundurowego, osób starszych, seniorów, mężczyzn i kobiet, zrzeszonych w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w sprawie m.in. bezprawnego pozbawienia ZŻWP prawa do działania w użyczonych wcześniej siedzibach w macierzystych jednostkach wojskowych. Żołnierze zrzeszeni w Kołach Związku zostali w całej Polsce niespodziewanie wręcz wyrzuceni na przysłowiowy bruk pozostawieni bez jakiegokolwiek wsparcia i pomocy (…).

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, podjęto uchwałę w zakresie:

 • Przekazania sprawy opisanej we wniosku z dnia 22.07.br. przez Pomorską Delegaturę OPS do Prezydium OPS, z wnioskiem, aby na VI Sesji Planarnej OPS w dniu 01.10.br., to poważne zagadnienie, wyjątkowej niegodziwości w stosunku do Żołnierzy Seniorów w mundurach, zostało ocenione i ujęte w uchwale VI Sesji Plenarnej OPS, jako problem, wymagającego jego pilnego załatwienia;
 • Do zreferowania sprawy, zgromadzonym Delegatom podczas VI Sesji Plenarnej OPS, w dniu 01.10.2020 r. obradującym w Sali Obrad Senatu RP, upoważniono Delegata-Wnioskodawcę Panią kmdr w st. spocz. Bożenę Szubińską.
 • Wniosek delegatki Pani kmdr w st. spocz. Bożeny Szubińskiej o rozpatrzenia zaprezentowanej przez nią sprawy w piśmie z 22.07.br., od str. 5 dotyczącej artykułu dr. Marcina Kędzierskiego pt. starość nie musi być użyteczna. W ocenie Wnioskodawczyni zasygnalizowany stan w stosunku do ludzi starszych, jest wręcz niedopuszczalny, gdyż nikt z nas seniorów nie chce być społecznie bezużyteczny. Wnioskodawczyni słusznie uważa, że ceniąc siebie jesteśmy bardzie potrzebni innym w tym młodszym pokoleniom. W Jej ocenie zasadnym jest pogląd, że winniśmy jako społeczeństwo podjąć poważny wysiłek, aby dokonać poważnych zmian w naszej postawie do osób starszych, w wyniku czego należy dążyć do uświadamiania młodszemu pokoleniu etosu starości i jej zrozumienia, gdyż starość, to nie choroba, a okres życia każdego człowieka, pod warunkiem, że doczeka swojej jesieni życia.

Podjęto uchwałę w zakresie:

 • Zwrócenia się do Wychowawców Młodzieży, NGO, kościołów i związków wyznaniowych, do Ludzi Dobrej Woli, aby każdy z nas w miarę swoich możliwości, budował szacunek, okazywał należną powagę oraz troskę o osoby starsze.
 • Należy budować w naszym społeczeństwie etosu starości i pow-szechnego zrozumienia, że starość to nie choroba, a okres w życiu każdego człowieka, który osiąga wiek starczy i wchodzi w jesień swego życia.
 1. Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS, omówił treść „ Apelu Pomorskiej Delegatury OPS, do wszystkich Osób rządzących w naszym Kraju, również Tych, którym leży na sercu sprawa naprawy systemu ochrony zdrowia i realizacji konstytucyjnego  prawa do ochrony i troski o nasze zdrowie, a o którego dbanie i właściwe jego zabezpieczenie, jest konstytucyjnym obowiązkiem Organów Państwa, czy też do Tych którzy mają wpływ na rządzących i sprawujących Władzę”,

którą w formie elektronicznej oraz pisemnej otrzymał każdy Delegat oraz w formie pisemnej, każdy z przybyłych Gości Zaproszonych.

Podjęto uchwałę w zakresie:

 • Przyjęto treść „Apelu (…)” przez aklamację;
 • W uchwale zwrócono się z prośbą do Marszałka Województwa Pomorskiego, aby podjął decyzję o przekazaniu naszego Apelu, przy okazji informacji przesyłanych do jednostek samorządowych, działających w województwie pomorskim, w tym do Rad ds. Polityki Senioralnej działających na terenie naszego województwa, aby w mirę możliwości zechciały przekonać swoje Władze Samorządowe, aby na ich terenie dokonano szczepień ochronnych w zakresie COVIN 19 oraz przeciw grypie w pierwszej kolejności w stosunku do Seniorów [Osób od 60 roku życia, jako najpoważniejszej grupy ryzyka] oraz Pracowników Ochrony Zdrowia, gdyż bez ochrony których, nie będzie można pomóc innym, w tym Seniorom.
 • O godz. 13:30 nastąpiło:
  1. Powitanie Wicemarszałka Senatu, Izby Wyższej Polskiego Parlamentu, Wielce Szanownego Pana Bogdana Borusewicza, przez Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury Pana Jacka Wojciecha Gibałę.
  2. Następnie przystąpiono do uroczyste nadanie Godności „Osoby Zaufania Publicznego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów”.
  3. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS, po konsultacji z Prezydium Delegatury, zostały złożone do Prezydium OPS, wnioski o nadanie Delegatom OPS działającym w Pomorskiej Delegaturze

Godność „Osoby Zaufania Publicznego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów”  w osobach:

Pana prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Michalewskiego oraz

Pana kmdr. w st. spocz. prof. dr hab. n. hist. Jerzego Przybylskiego

Po odczytaniu laudacji przez Panią kmdr w st. spocz. Bożenę Szubińską, zostały one na pamiątkę wręczone Nominatom, przez Pana Jacka Wojciecha Gibałę, następnie Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz wraz  z Panią Krystyną Lewkowicz, wręczyli Nominatom pisemne poświadczenie nadanie Im tejże Godności datowane na dzień 16 września 2020 r., podpisane przez Panią Krystynę Lewkowicz, Przewodniczącą Prezydium OPS oraz Pana Jacka Wojciecha Gibałę, Przewodniczącego Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, opatrzone pieczęcią Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Każdy z wyróżnionych Panów Profesorów, zabrał głos i w serdecznych słowach, dziękował za nadaną Mu Godność.  Po zakończeniu uroczystego nadania Godności „OSOBY ZAUFANIA PUBLICZNEGO OBYWATELSKIEGO  PARLAMENTY SENIORÓW” głos zabrał Marszałek Senatu RP Pan Bogdan Borusewicz,  który swoje wystąpienie w całości poświęcił     40-leciu podpisania „Porozumień Gdańskich”.

W dyskusji glos zabrali Pan prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz oraz   Pan prof. dr hab. Mirosław Masiel, którzy uzupełnili informacje przekazane przez Marszałka Borusewicza, z którymi, to informacja-mi, czy też  ocenami zgodził się Pan Marszałek.

Z upoważnienia Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS, na zakoń-czenie spotkania, głos zabrała Pani Kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska, zwracając uwagę na fakt, że Seniorzy (nawet w gronie Pomorskich Delegatów OPS) nie mają dostępu do internetu, gdyż są wykluczeni cyfrowo, nie posiadając komputera, czy też laptopa, gdyż ich na to, po ludzku nie stać, aby taki sprzęt sobie kupić. Sygnalizując ten poważny problem społeczny, Pani Komandor zaapelowała do Pana Marszałka, wierząc w Jego znaczne możliwości, aby może Senat RP zechciał przekazać na rzecz naszych Seniorów, kilka kompletów komputerów, czy też laptopów, które posłużą choć-by naszym Delegatom OPS, aby mogli się „wyrwać”    z wykluczenia cyfrowego i uczestniczyć oraz korzystać z dobrodziejstwa, jakie niesie ze sobą cyfryzacja oraz elektronika.

Pan Marszałek Borusewicz, obiecał pomyśleć, gdyż sam przekazywał taki sprzęt, jednej ze szkół – wskazał, że ważnym jest, aby podmiot obdarowany posiadał osobowość prawną.

Przedstawiliśmy, w naszej ocenie, dość szczegółowe sprawozdanie z Inauguracyjnego Posiedzenia Pomorskiej Delegatury OPS, w dniu 16 września br., z którym chętnie chcemy się dzielić z Osobami, które mają znaczący wpływ na życie Osób Starszych,  Seniorów, w naszym województwie, czy też Gdańszczan, o których tak mądrze i pięknie powiedział śp. Paweł Adamowicz, ze sceny pamiętnej niedzieli, wieńczącej Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z której, jak się okazało, ostatni raz, [nie mając i nie mogąc mieć, tego świadomości], apelował o czynienie dobra, zapewniał o przyjaznym dla wszystkich Gdańsku, odchodząc ze słowami „Gdańsk Was Kocha”. Uważamy, że Jego słowa słusznie wyryto w marmurach.

Podjęty przez Pomorską Delegaturę OPS Apel chcemy aby dotarł do poszczególnych jednostek samorządowych, co zapewne będzie wymagało naszego się spotkania z Osobami mogącymi nam w tym zakresie udzielić pomocy.

Jednocześnie pozwalamy sobie przekazać treść : „ Apelu Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, do wszystkich Osób rządzących w naszym Kraju, również Tych, którym leży na sercu sprawa naprawy systemu ochrony zdrowia i realizacji konstytucyjnego  prawa do ochrony i troski o nasze zdrowie, a o którego dbanie i właściwe jego zabezpieczenie, jest konstytucyjnym obowiązkiem Organów Państwa, czy też do Tych którzy mają wpływ na rządzących i sprawujących Władzę ”,

Mieczysława Urszula NOWOTNA  Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO 

Jacek Wojciech GIBAŁA  PRZEWODNICZĄCY

Dostępność strony