O nas

 

 

 

Obywatelski Parlament Seniorów to pierwsze w historii Polski ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, pozytywny przykład korzystania przez obywateli z prawa do wyrażania poglądów swojego środowiska, rzecznictwa interesów, rekomendowania rządowi rozwiązań prawnych i organizacyjnych poprawiających sytuację osób starszych.

Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 r. w Sali Posiedzeń Sejmu jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce, a zarazem wypełnienie rekomendacji Parlamentu Europejskiego która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim UE Parlamentu Seniorów, mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych. W 2016 roku zostali wybrani delegaci OPS oraz ukształtowane organy OPS na drugą trzyletnią kadencję 2016–2019. Obecnie główne cele aktywności koncentrują się wokół powstających regionalnych struktur OPS, uaktywnienia delegatów w ich środowiskach lokalnych oraz prac w komisjach problemowych.

OPS to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

Delegatami OPS są przedstawiciele wszystkich środowisk senioralnych w Polsce, w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów. Wśród delegatów OPS są ponadto osoby reprezentujące bardzo liczne inne organizacje senioralne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Podział 460 mandatów w OPS uwzględnia liczbę osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie danego województwa. Dodatkowo czterem wskazanym grupom organizacji i środowisk senioralnych przyznano równą liczbę mandatów. Zasady te zapewniają pełną reprezentatywność środowisk senioralnych, ich demokratyczny wybór przez organizacje i optymalny dobór delegatów, posiadających doświadczenie oraz sukcesy w pracy społecznej.
Sprawy organizacyjne i sposób powoływania delegatów określa Regulamin przyjęty przez I sesję plenarną OPS w 2015 r.

Celami OPS są integracja oraz rzecznictwo interesów środowiska senioralnego, systematyczne monitorowanie sytuacji osób starszych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także prezentowanie stanowisk dotyczących polityki senioralnej. Seniorzy i przyszłość Polski – to symboliczne motto działania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Polska stoi bowiem w obliczu poważnych wyzwań demograficznych związanych z realną perspektywą dużego spadku ogólnej liczby mieszkańców, a zarazem systematycznym wzrostem liczby i udziału populacji osób starszych, tj. poważnym naruszeniem równowagi międzypokoleniowej, jak również różnorodnych perturbacji na rynku pracy, finansowania ochrony zdrowia, zapewnienia opieki nad osobami niesamodzielnymi itp.
Sytuacja ta wymaga aktywnej i kompleksowej polityki społecznej, w tym senioralnej, opartej na długofalowych działaniach władz publicznych przy aprobacie, zaufaniu i uczestnictwie całego społeczeństwa, w tym organizacji przedstawicielskich osób starszych.

Krystyna Lewkowicz

Dostępność strony