I posiedzenie Rady ds Polityki Senioralnej

Szanowni Delegaci,

W dniu 1 marca 2024 r. odbyło się I posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej, powołanej na dwuletnią kadencję. W skład Rady weszło 30 przedstawicieli różnych środowisk senioralnych z całego kraju, w tym instytucji, ośrodków pomocy i przedstawicieli nauki. Skład Rady wybrano spośród ponad 170 osób zgłoszonych kandydatów. Na I posiedzeniu wręczono nominacje, określono wstępnie zadania i plan pracy, a także wybrano przewodniczącą i zastępców. Praca będzie się odbywać w zespołach tematycznych. W dyskusji członkowie Rady określali najpilniejsze tematy. Z uwagi na ograniczenia czasowe wypowiedzi mogły być bardzo krótkie 1-3 min., ale pozwoliły na określenie głównych obszarów którymi zajmie się Rada.

W swojej wypowiedzi przedstawiłem następujące obszary wymagające pilnych działań:

 • Rada powinna opracować swoje stanowiska, zalecenia i rekomendacje dla rządu na okresy:
  • Dwuletni – na okres działalności Rady,
  • Czteroletni – zgodnie z kadencją Sejmu,
  • Perspektywiczny – do roku 2050 – uwzględniając prognozy mówiące o gwałtownym wzroście udziału osób starszych, przy malejącej populacji ogółem. W związku z tym będzie bardzo duży wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze przy jednoczesnym braku ubezpieczenia pozwalającym na godne życie.
 • Potrzeba koordynacji działań pomiędzy dwoma resortami, tzn.: MZ i MRPiPS, co skutkowałoby dla pacjentów pełnym zaopiekowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i systemowego wsparcia w miejscu zamieszkania,
 • W zakresie nowelizacji ustawy o osobach starszych, poinformowałem o przygotowaniu przez OPS projektu nowelizacji ustawy i o potrzebie jej dalszego procedowania i poparcia przez decydentów politycznych,
 • Potrzeba aktywizacji społecznej seniorów w celu utrzymania ich samodzielności,
 • Zmiany systemowe w zakresie kształcenia geriatrów, z uwagi na małe zainteresowanie ta specjalizacją, a z drugiej strony w związku z rosnącym zapotrzebowaniem.
 • Potrzeba rozwiązań w leczeniu chorób demencyjnych i wsparcia dla opiekunów. Nie da się prowadzić nowoczesnej polityki senioralnej bez wprowadzenia systemowych rozwiązań leczenia tych chorób dla których wiek jest największym zagrożeniem.

Z pozdrowieniami,

Zbigniew Tomczak

Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze ds. Polityki Senioralnej.

Warszawa dn. 1 marca 2024 r.

Dostępność strony