Obywatelski Parlament Seniorów – ogólnopolska reprezentacja populacji osób starszych w Polsce

V sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, 1 października 2019 r., stanowi nowe otwarcie na strategię i reprezentację polskich seniorów na lata 2019-2022.

W OPS reprezentowane są wszystkie środowiska osób starszych – Uniwersytety Trzeciego Wieku, PZERiI, Związek Kombatantów, rady seniorów wszystkich szczebli, organizacje pacjenckie, kombatanckie, konsumenckie, organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne, federacje oraz związki różnych formacji służb mundurowych, organizacje kobiece, związki regionalne i towarzystwa kulturalne zrzeszające seniorów.

Delegaci V sesji przyjęli nowy Regulamin organizacyjny OPS, zawierający daleko idące zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego w I i II kadencji, podsumowali dorobek dwóch poprzednich kadencji, wybrali nowe Prezydium i osoby zaufania publicznego, wyznaczyli strategię i ramowy program działania.

Na pierwszym plenarnym posiedzeniu Prezydium OPS ukształtowało się ono w składzie:

  • Knyba Ludwik – Zastępca Przewodniczącej

Za główny cel OPS przyjęto dalszą konsolidację środowisk senioralnych w Polsce i zabieganie o ich prawa. Do priorytetowych zadań zaliczono:

  • przegląd ustawodawstwa dot. osób starszych i wykazanie inicjatywy w kierunku ich nowelizacji, zgodnie z interesem osób starszych,
  • uzyskanie dla Obywatelskiego Parlamentu Seniorów umocowania prawnego,
  • tworzenie kolejnych, poza siedmioma funkcjonującymi, delegatur regionalnych OPS,
  • zwiększenie obecności OPS w mediach i przestrzeni publicznej i szeregu innych dot. kreowania polityki senioralnej, w tym zagadnień ochrony zdrowia, opieki nad osobami niesamodzielnymi , przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na wiek oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Postulatem, który nabrzmiał i urósł niemal do polskiej racji stanu polskich seniorów, jest powrót sesji plenarnej OPS do Sali Posiedzeń Sejmu RP. Prezydium OPS podjęło już w tej sprawie stosowne działania występując do nowego Prezydium Sejmu i Senatu RP wybranego w wyborach 2019 r., a także stawiać będzie ten problem na posiedzeniach Komisji Polityki Senioralnej.

Uwaga! Delegaci OPS akredytowani na V sesję sprawozdawczo-wyborczą, którzy nie przybyli na obrady, nie złożyli usprawiedliwienia i nie dokonali aktu ślubowania – zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie nabyli statusu delegata OPS. Te i inne naturalne okoliczności spowodowały, że w składzie OPS pojawiły się wolne mandaty delegatów. Zapraszamy organizacje senioralne oraz sympatyków i nowych kandydatów na delegatów OPS, do rekomendowania do OPS nowych przedstawicieli środowisk osób starszych. Delegaci powołani w takim trybie mogą złożyć ślubowanie na piśmie lub na posiedzeniu plenarnym Delegatury Regionalnej.

Z pozdrowieniami
Krystyna Lewkowicz
Przewodnicząca Prezydium OPS III Kadencji .

Dostępność strony