Informacja o spotkaniu Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza z Aktywem Pomorskiej Delegatury OPS

W dniu 01 października br., [który to dzień Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło ŚWIATOWYM DNIEM SENIORA ],
w sopockiej siedzibie Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, odbyło się spotkanie Kierownictwa Pomorskiej Delegatury OPS w osobach: – kmdr Bożeny Szubińskiej,prof. dr hab. Wojciecha Lamentowicza , – kpt. ż.w. Jerzego Uziębły,Jana Polaka oraz Jacka Wojciecha Gibały z Wicemarszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem, któremu towarzyszyła współpracująca z nim Małgorzata Gładysz.

Podczas trwającego 3,5 godz. spotkania, jego gospodarze przedstawiali Panu Marszałkowi Senatu RP, zakres prac, jakie w bieżący roku podejmowała Pomorska Delegatura, działająca w strukturze oddolnego Obywatelskiego Ruchu Społecznego, jakim jest Obywatelski Parlament Seniorów, który aktualnie realizuje w latach 2019-2022 już III kadencję swej działalności, którą to, co roku określają uchwalane przez Delegatów Deklaracje Programowe, podejmowane na jego corocznych Sesjach Planarnych. W dniu 4 października br. w Senacie RP odbędzie się VII Sesja Planarna OPS poświęcona „ Sytuacji seniorów i organizacji senioralnych po pandemii, program powrotu do dawnej aktywności.”

Sporo miejsca podczas spotkania poświecono zagadnieniom, które będą przedstawione na mającym odbyć się w październiku br. Sesji Plenarnej Pomorskiej Delegatury OPS, która m.in. będzie poświęcona realizacji zadań publicznych pod tytułem:

  1. Bezpłatne leki dla gdańskich seniorów 75+ – kampania informacyjna;
  2. Obywatelski Parlament Seniorów – działalność Pomorskiej Delegatury na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Powyższe zagadnienia zostały przedstawione zebranym i tak:

Zagadnienie nr 1 przedstawiła Pani kmdr Bożena Szubińska, wskazując na cały szereg okoliczności, które powodują, że osoby starsze, szczególne samotne, poprzez stworzony system przez Ministerstwo Zdrowia, są w sposób bardzo poważny ograniczane w dostępie do leków bezpłatnych z listy 75+ tworzonej dla seniorów, a wydawanych na receptę z literą „S”. Pan Marszałek w bardzo dociekliwych pytaniach ustalał, czy istnej możliwość wyeliminowania okoliczności i przeszkód [być może biurokratycznych], aby system leków bezpłatnych, dla seniorów 75+ mógł działać w sposób właściwy i celowy, a nie być może biurokratycznie ograniczający, poprzez brak możliwości z jego korzystania przez uprawnionych do niego beneficjentów. Pan Marszałek wstępnie zapowiedział zainteresowanie się sprawom recept z literą „S” tj. bezpłatnych dla seniorów 75+, gdyż na tym etapie [znajomości naświetlonej Mu sprawy w wyniku przedstawionego referatu], dostrzega możliwość zmiany odpowiednich aktów prawnych, które mogą poważnie udrożnić system pozyskiwanie przez seniorów 75+ leków bezpłatne, a nadto podzielił szereg słusznych spostrzeżeń, jakie przedstawiła referująca, to tak bardzo ważne społeczne zagadnienie, Pani kmdr Bożena Szubińska. Pan Marszałek poprosił o przesłanie dokonanych przez Pomorską Delegaturę OPS ustaleń w sprawie bezpłatnych leków dla seniorów 75+, po ich omówieniu, przedyskutowaniu oraz przyjęciu przez Sesję Planarną Pomorskich Delegatów OPS, wniosków płynących z monitoringu przeprowadzonego w tym zakresie przez Pomorską Delegaturę OPS.

Zagadnienie nr 2 przedstawił Pan prof. dr hab. n. prawnych Wojciech Lamentowicz, który po analizie materiału badawczego opracowanego na zlecenie Pana Marszałka Województwa Pomorskiego, a dotyczącego badania „Sytuacji mieszkańców w wieku 60+ w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego”, który to raport z tychże badań socjologicznych, przedstawił dr Maciej Brosz z Zakładu Realizacji Badań Społecznych, wskazał na cały szereg okoliczności zawartych w raporcie, które dają możliwość, przy prawidłowo zdiagnozowanych problemach  społecznych, z którymi borykają się osoby starsze, legitymujące się niskim poziomem wykształcenia, przez co, będące wykluczonymi z możliwości posługiwania się komputerem i bazą danych w przestrzeni komputerowej zawartą, a nadto, często poważnie chorych w wyniku zaniedbań profilaktyczono-leczniczych, powodują znaczny wzrost osób wykluczonych społecznie, a będącymi osobami samotnymi, pozostawionymi samym sobie.

Można w ocenie Pana prof. Wojciecha Lamentowicza mieć znaczny stopień pewności, w jakim kierunku władza publiczna miałaby działać, dla dobra osób samotnych, chorych, bezdomnych, gdyby takowe badania były systematycznie prowadzone na skalę kraju, gdyż nie można wspierać społeczeństwa, a w tym zakresie jego słabszej części, gdy nie ma się właściwego i wręcz rzetelnego rozeznania tychże potrzeb.

W wyniku dyskusji nad powyższymi zagadnieniami, dotyczącymi Seniorów, Marszałek przedstawił również szereg swoich sugestii mających na celu, otwartego postawienia, przez ich reprezentację, jakim jest oddolny Ruch Społeczny, materializujący się w wieloletniej działalności Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz jego struktur terenowych, spraw ludzi starszych, seniorów i ich poważnych problemów z którymi nie są w stanie sobie sami poradzić np. z wykluczeniem internetowym, w wyniku czego nie będą mogli dostać się do lekarza, czy też przez brak możliwości zarejestrowania się na „Indywidualnym Koncie Pacjenta”, nie otrzymają recepty od lekarza specjalisty.

Sporo miejsca podczas spotkania [w różnych jego częściach],  poświecono właściwym relacjom, które winny zachodzić w prawidłowo działającym społeczeństwie obywatelskim, a w ramach niego, tworzonych [ i słusznie] oddolnych obywatelskich ruchów społecznych,  które powinien być panaceum, może nie na całe zło, ale choćby na to zło, które się wręcz panoszy, gdyż siła oddziaływania zaangażowanych obywateli, jest jeszcze cały czas praktycznie niedoceniana, a szkoda (sic!). Do takiej uogólnionej konkluzji, można powiedzieć, że doszli Uczestnicy tego owocnego i bardzo sympatycznego oraz ciekawego spotkania.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Pomorskiej Delegatury OPS opowiedział o nowej inicjatywie Władz m. Sopotu na rzecz jego seniorów w ramach której, rozdawane jest bezpłatnie tzw. „Sopockie Pudełko Życia”, w którym znajduję się list do seniorów, w ramach którego proszeni są, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo, spełniając prośby w nim zawarte i umieszczając je w lodówce na widocznym miejsce, aby służby ratunkowe informacje te mogły wykorzystać, w sytuacji konieczności  przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Jednocześnie wręczył wszystkim „ Sopockie pudełko życia ”z życzeniami pogodnej jesieni, a nadto długich lat życia.

Powyższą informację w uzgodnieniu z Uczestnikami powyższego spotkania, opracował i przedstawia:

 

( – ) Jacek Wojciech Gibała

Przewodniczący Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS w Gdańsku z siedzibą w Sopocie

Sopot, dnia 01 października 2021 r.

Dostępność strony