I Walne Zebranie Lubelskiej Delegatury OPS.

W dniu 22 marca 2023r. w  Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Lubelskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w którym  uczestniczyli delegaci OPS woj. lubelskiego. Spotkanie rozpoczęła  witając  wszystkich obecnych  i zaproszonych gości,  Pani Krystyna Mroczek, przewodniczącą zebrania.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski oraz  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Małgorzata Romanko.

Marszałek  Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski  powitał wszystkich zebranych dziękując za zaproszenie a następnie w swoim wystąpieniu przedstawił formy  współpracy województwa lubelskiego z  organizacjami senioralnymi oraz  ze środowiskiem seniorów oraz  obiecał wsparcie działań Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Następnie głos  zabrała  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pani Małgorzata Romanko. W swoim wystąpieniu podziękowała za zaproszenie na spotkanie a następnie przedstawiła politykę i obszary wsparcia ROPS-u dla środowiska seniorów ze środków urzędu marszałkowskiego i środków unijnych.

Głos zabrał także Pan Zdzisław  Czarnecki – Zastępca Przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. który przedstawił zadania i planowane działania jakie będzie prowadził Obywatelski Parlament Seniorów i Stowarzyszenie OPS. Wspomniał także o tym, że cała siła działania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  opiera  się na delegatach a powstałe stowarzyszenie OPS będzie  starać się pozyskiwać środki grantowe i dotacyjne na działania. Nadmienił iż już dwa projekty są złożone przez Stowarzyszenie OPS.

Następnie przystąpiono do  wyborów  prezydium delegatury lubelskiej OPS. Do prezydium Delegatury Lubelskiej OPS  zostali wybrani : Małgorzata Antoniak, Wiesława Bieniek, Stanisław Dudek, Barbara Frankiewicz – Ćwikła, Halina Kobylarz, Krystyna Mroczek, Ewa Rębecka, Salomea Sójka, Maria Laskowska- Szcześniak

Po odczytaniu przez Komisję mandatowo- skrutacyjna protokółu z wyborów, wybrani delegaci do prezydium  zebrali się w celu ukonstytuowania się i wybrania spośród siebie zarządu. W skład Prezydium Lubelskiej Delegatury weszli:

  1. Krystyna Mroczek – przewodnicząca
  2. Barbara Frankiewicz – Ćwikła – zastępca przewodniczącej
  3. Małgorzata Antoniak – zastępca przewodniczącej
  4. Ewa Rębecka – sekretarz
  5. Maria Laskowska – Szcześniak – członek

Po zakończeniu wyborów pani  przewodnicząca Krystyna Mroczek podziękowała delegatom i komisji  za sprawne przeprowadzenie  zebrania i wyborów .

 Ewa Rębecka – sekretarz Zarządu  delegatury OPS w Lublinie

 

Dostępność strony