Walne zebranie sprawozdawcze OPS

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Obywatelski Parlament Seniorów, zgodnie z § 12 Statutu, uprzejmie zapraszam na zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 27 stycznia w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie przy ul. Emilii Plater 47 lok. 14 – antresola o godz. 11.00 w terminie pierwszym i o godz. 11:30 w terminie drugim. W drugim terminie obrady są prawomocne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

Walne Zebranie odbędzie się w trybie hybrydowym, tzn. członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście, proszeni są o potwierdzenie swojego uczestnictwa w Walnym Zebraniu w trybie zdalnym, do dnia 22 stycznia wraz z podaniem adresu e-mail, na który będzie wysłany link do łączenia. Z uwagi na proces sprawdzenia łączy prosimy o łączenie się z wyprzedzeniem 20 min. przed rozpoczęciem obrad.

Natomiast ci z Członków, którzy planują uczestniczyć osobiście proszeni są o potwierdzenie tej formy obecności do dnia 22 stycznia. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż dysponowana możliwość pomieszczenia tzn. 14 osób, ograniczymy liczbę uczestników w tej formie i zaproponujemy uczestnictwo tych osób w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  2. Powołanie Prezydium i Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
  3. Sprawozdanie Zarządu OPS oraz Komisji Rewizyjnej za okres od 6 lipca 2021 do 31 grudnia 2022, projekt przesłano 29/12/2022 – podjęcie Uchwały,
  4. Zmiany składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie Uchwały,
  5. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskiej – zgodnie z 10 3. „Decyzje w sprawach przyjęcia nowego członka OPS i nadania mu statusu podejmuje Zarząd”. – podjęcie Uchwały na podstawie zał. wzoru Deklaracji członka Stowarzyszenia,
  6. Ustalenie składek członkowskich : zgodnie z § 10 pkt. 10 lit. d) Statutu o brzmieniu: „Członkowie zwyczajni OPS zobowiązani są do: opłacania składek członkowskich, jeśli Walne Zebranie ustali taki obowiązek”. – podjęcie Uchwały,
  7. Ustalenie wysokości składek członkowskich – w przypadku ustalenia opłacania składek członkowskich: Ustalenie wysokości składek członkowskich – zgodnie z § 12 pkt. 12. Lit. j) Statutu – „ustalanie wysokości składek członkowskich” – podjęcie Uchwały,
  8. Sprawy różne i wolne wnioski, zamknięcie obrad.

W zał.

  1. projekt Regulaminu Obrad,
  2. wzór Deklaracji członkowskiej

Z poważaniem,

 Zbigniew Tomczak Prezes Zarządu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Dostępność strony